බැංකුවක උකසට තැබූ කෝටි 2ක රන් භාණ්ඩ අතුරුදන්… අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සොරු සොයා පුළුල් විමර්ශනයක…

රුපියල් කෝටි දෙකකට අධික වටිනාකමින් යුත් රන් භාණ්ඩ තොගයක් රාජ්‍ය බැංකුවක සේප්පුවකින් අතුරුදන්වීමක් පිළිබඳ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබේ.

මඩකලපුව ඔට්ටමාවඩි ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය බැංකුවකින් මෙසේ උකසට තැබූ මහජන රන්භාණ්ඩ අස්ථානගතවී ඇති බවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණිල් කර ඇති අතර ගනුදෙනුකරුවෙකු “රන් සුරැකුම් ණය” ලබා ගැනීමේ  දී බැංකුව වෙත උකස් කර තිබූ රන් භාණ්ඩ බේරා ගැනීම සඳහා ගිය අවස්ථාවේ දී එම රන් භාණ්ඩ අඩංගු ඇසුරුම සේප්පුවේ නොමැති බවට මූලික ව දැනගැනීමට ලැබී තිබේ.

පසුව මේ පිළිබඳ අදාළ බැංකුවේ කළමනාකරු ප්‍රධාන කාර්යාලයට කළ පැමිණිල්ලක් අනුව එම රාජ්‍ය බැංකුවේ මඩකලපුව ප්‍රධාන ශාඛාවේ නිලධාරීන් පැමිණ සිදු කළ මූලික අභ්‍යන්තර පරීක්ෂාවේ දී අදාළ ගනුදෙනුකරු උකස් තැබූ රන් භාණ්ඩවලට අමතරව තවත් ගනුදෙනුකරුවන් 12 දෙනකුගේ රන් භාණ්ඩ සහිත ඇසුරුම් ද එහි නොමැති බව හඳුනාගෙන ඇත.

ඒ අනුව 2022 ජනවාරි මාසයේ සිට දෙසැම්බර් දක්වා වූ කාලයේ රන් සුරැකුම් ණය ලබා ගැනීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් බැංකුව වෙත උකස් තබන ලද රන් භාණ්ඩ එසේ අතුරුදන් බවට පැමිණිල්ල කර ඇත. මෙම රන් භාණ්ඩ තොගය අතුරුදන් වීම සම්බන්ධව එම රාජ්‍ය බැංකුවේ මඩකලපු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු විසින් මෙම පැමිණිල්ල කර තිබේ.

විමර්ශන අනුව උකස් තැබූ අතුරුනදන් රන් භාණ්ඩ තොගය තැන්පත් කර තිබූ සේප්පුවේ යතුරු දෙකක් අදාළ බැංකුවේ නිලධාරින් දෙදෙනකු භාරයේ තිබී ඇති බව හෙළි වී ඇති අතර මේ සඳහා විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීම පිණිස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් මඩකලපුව බලා යාමට නියමිත ව තිබේ.

Leave A Reply

Send this to a friend