පෙර පරිදිම විදුලිය කැපිල්ල සූදානම්… යළිත් වෙනස් වෙයි… -ම.උ.කො. අනුමත කාලසටහන

අද (25) වැනිදා සිට විදුලි කප්පාදුව නැවතත් සංශෝධනය කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව 25 වැනිදා සහ 26 වැනිදා දෙදින තුළ පෙර පැවැති පරිදි ම පැය දෙකකුත් විනාඩි විස්සක (පැය 2: 20) විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අනුමැතිය දී තිබේ.

ඒ අනුව  පස්වරුවේ පැය01 ක් ද රාත්‍රී කාලයේ පැය 01යි විනාඩි 20ක් ලෙස ද විදුලිය කපා දැමේ.

Leave A Reply

Send this to a friend