අද විදුලි කප්පාදුව සවස 4.00න් පසු… රාත්‍රි 10.30 දක්වා කාලයේ පැය 1යි මිනිත්තු 20ම කපයි… සිසු දරුවන්ට සහනයක් නෑ…

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අද ජනවාරි 24 වැනිදා අඟහරුවාදා සඳහා විදුලි කප්පාදුවක් නිර්දේශ කර ඇති අතර එහි දී අ.පො.ස. උ.පෙළ විභාගය ට සහභාගි වන දිවයින පුරා සිසු දරුවන් පිළිබඳ අවධානයක් යොමු වී නැති බව පෙනේ.

ඒ අනුව පැය 2 ක කාලයක් අද විදුලිය කැපෙනු ඇති බවත් දිවයිනේ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, W යන කලාප සඳහා සවස 4.00-6.30 අතර මිනිත්තු 40 ක කාලයකුත්  සවස 6.00-රාත්‍රි 10.30 අතර පැය 1 යි මිනිත්තු 20 ක කාලයකුත් වශයෙන් අද විදුලිය කප්පාදුව අදියර දෙකකින් ක්‍රියාත්මක කරන බව කොමිසම දන්වා ඇත.

අද අනුමත කාල සටහන,

Leave A Reply

Send this to a friend