මේ වසරේ ඇ. ඩොලරය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල අති ප්‍රමාණය වූ බව හෙළි වෙයි…

2023 වසරේ ජනවාරි 20 වැනිදා දක්වා වූ කාලය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට තුනකින් (0.3%) අති ප්‍රමාණය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි. ඒ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම වාර්තාවකට අනුව ය.

මෙහි දී අනෙකුත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකවල හැසිරීම හා සලකා බැලීමේ දී අදාළ කාලසීමාවේ ඇතුළත ශ්‍රී ලංකා රුපියල යුරෝවලට සාපේක්ෂව සියයට එකයි දශම පහකින් (1.5%) ද ස්ටර්ලිං පවුමට සාපේක්ෂව සියයට දෙකයි දශම පහකින් (2.5%) ද ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්ෂව සියයට එකයි දශම හයකින්  (1.6%) ද ජපන් යෙන්වලට සාපේක්ෂව සියයට දෙකයි දශම හයකින් (2.6%) ද අව ප්‍රමාණය වී ඇති බව පෙන්වන බව මහ බැංකුව කියයි.

කෙසේ වෙතත් 2022 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට හතළිස් හතරයි දශම අටකින් (44.8%) අව ප්‍රමාණය වී තිබූ බව ද වාර්තාව පෙන්වා දෙන අතර 2022 ‌දෙසැම්බර් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඩොලර් මිලියන 274.42 ක් මිල දී ගෙන ඇති බවත්, ඩොලර් මිලියන 170.64 ක් විකුණා ඇති බවත් අදාළ වාර්තාව පෙන්නුම් කරයි.

Leave A Reply

Send this to a friend