ඉහළ ගිය ද්විත්ව පුරවැසි වීසා ගාස්තු සහ අනිකුත් සංශෝධන අද සිට බලාත්මකයි…

2023 අයවැය යෝජනා ප්‍රකාශය වීමත් සමග ම පසුගියදා සිදු කළ කාණ්ඩ කිහිපයක වීසා ගාස්තු සංශෝධනය අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ තොරතුරු අනුව ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා දීම සඳහා වන ගාස්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් 2,000ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇත.

මෙහි දී පුරවැසි පනත යටතේ නිකුත් කරනු ලබන සහතිකවල, සහතික කරන ලද පිටපත් නිකුත් කිරීමේ ගාස්තුව ද ඇමරිකානු ඩොලර් 2,000ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.

තව ද ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමි අයදුම්කරුවකුගේ වයස අවුරුදු 22ට අඩු දරුවකුට අදාළ ගාස්තුව ද ඇමරිකානු ඩොලර් 500ක් ලෙස සංශෝධනය කර තිබෙන අතර සෙසු ගාස්තු ද විවිධ අයුරින් සංශෝධනය කර තිබේ.

එම නිවේදනය,

Leave A Reply

Send this to a friend