කැලණිවැලි දුම්රිය ධාවනයට නව දුම්රිය කාලසටහනක් එයි…

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිස සේවය පවසන්නේ කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය කාලසටහන සංශෝධනය කර ඇති බවයි.

නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරිවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයක් මගින් ඒ බව දැනුම් දී ඇති අතර  මෙම නව දුම්රිය කාල සටහන දෙසැම්බර් 5 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව සඳහන් වේ.

දුම්රිය මාර්ගවල ඇති දුර්වලතා සහ අධික ඉල්ලුම හේතුවෙන් දුම්රිය දිගින් දිගටම ප්‍රමාද වීම වැළැක්විය නොහැකි බවත් එය පාලනය කිරීම සඳහා අමතර කාලයක් සහිතව මෙම නව කාලසටහන නිර්මාණය කළ බවත් එහි සඳහන්.

එම නිවේදනය..

Leave A Reply

Send this to a friend