අද සවස 3.00 සිට විදුලි කප්පාදුව ක්‍රියාත්මතයි…. -මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අනුමත කාලසටහන

අද නොවැම්බර් 25 වැනිදා සිකුරාදා සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශයට අනුව පැය 2 ක විදුලි කප්පාදුවක් නිර්දේශ කර තිබේ.

ඒ දවල් කාලයේ පැයක් වශයෙන් හා රාත්‍රි කාලයේ පැයක් වශයෙන් අදියර දෙකකින්.

ඒ අනුව අද සවස 3.00 සිට 6.30 දක්වා පැයක කාලයක් ද 6.00 සිට 9.30 දක්වා පැයක කාලයක් ද වශයෙන් ඔබේ ප්‍රදේශයටත් විදුලිය කප්පාදුව සිදු වේ.

අද අනුමත කාලසටහන…

Leave A Reply

Send this to a friend