මින් පසු ගුරුවෘත්තියට බඳවා ගැනීමේ වෙනසක් සිදු කෙරේ… ජාතික අධ්‍යාපන විශ්වවිද්‍යාලයක් අරඹයි… -අධ්‍යාපන ඇමැති

මින් පසු බඳවා ගන්නා ගරුවරුන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන බව අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා පවසයි.

අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව ප්‍රකාශ කළ ඇමතිවරයා සඳහන් කරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ විශ්වවිද්‍යාලයක් අරඹන බවයි. ඒ අනුව එය “ජාතික අධ්‍යාපන විශ්ව විද්‍යාලයක්” ලෙස නම් කරන බවයි අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා පවසන්නේ.

අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන අතරතුර දී වන අතර අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා ගුරු සිසු ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස්කම් රැසක් සිදු කරමින් විශාල පරිවර්තනයක් කරන බව නිතර පවසන අතර පළමු ශ්‍රේණියේ සිට ඉංග්‍රිසි ඉගැන්වීමත් නවක ගුරුවරු 26000ක් බඳවා ගැනීමත් පිළිබඳ කටයුතු දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

එළඹෙන 2023 වසරේ මෙම වෙනස්කම් සියල්ල සිදු කරන බව ඇමැතිවරයා පවසා තිබිණි.

Leave A Reply

Send this to a friend