එමිරේට්ස්, කොළඹ – ඩුබායි අතර ගුවන් ගමන්වලට සිදු වන දේ…

ශ්‍රී ලංකාව හා ඩුබායි අතර සෘජු ගමන් වාර ගණන වැඩි කිරීමට එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය පියවර ගත් බව පැවසේ.

අදාළ තීරණය මත ඉදිරියේ දී කොළඹ සහ ඩුබායි අතර තවත් දෛනික ගමන් වාර 1ක්  වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා බව එමිරේට්ස් සමාගම පවසා තිබේ.

මේ  අනුව උදා වන දෙසැම්බර් 01 වැනිදා සිට එම ගමන්වාරය ද ආරම්භ කරන බව එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Send this to a friend