අයවැයට එරෙහිව ජාතික විරෝධතා පෙළ ගැසේ… දිනත්  නියම වේ…

ජනපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ 2023 අයවැයට එරෙහිව වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ජාතික විරෝධතා දින ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඒ අනුව එළඹෙන දෙසැම්බර් 5 වැනිදා සහ 6 වැනිදා දෙදින ජාතික විරෝධතා දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

මීට අමතරව  වෘත්තීය සමිති හා බහු ජන සංවිධාන එකමුතුව විසින් ද විරෝධතා දිනයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර එය එළඹෙන දෙසැම්බර් 8 වනදාට යොදා ඇත. එදින රට පුරා අයවැයට එරෙහිව විරෝධතා සංවිධානය කරන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

මෙම වෘත්තීය සමිති පවසන ආකාරයට එම දිනවල රට පුරා විරෝධතා සංවිධාන කර අයවැය පරාජය කිරීමට බල කිරීමක් කෙරේ.

Leave A Reply

Send this to a friend