විදුලිය කැපීම අද සවස 3.00න් පසුව… -ඔබේ ප්‍රදේශයට විදුලිය කැපෙන කාලසහන

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම  අද නොවැම්බර් 24 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා සඳහා විදුලි කප්පාදුවක් නිර්දේශ කර තිබේ.

ඒ අනුව අද විදුලි කප්පාදුව පැය 2 ක් වන අතර සවස 3.00 න් පසු විදුලිය කැපීම සිදු වේ.

සවස 3.00-6.30 දක්වා පැයකුත් සවස 6.00-9.30 දක්වා පැයකුත් වශයෙන් එය ක්‍රියාත්මකයි.

අද අනුමත කාලසටහන…

Leave A Reply

Send this to a friend