බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසි රහිතයි… මුහුද මඳ වශයෙන් රළු වේ… -කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

අද නොවැම්බර් 24 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා සඳහා ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ අනාවැකි අනුව,
දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්වයක් පවතී.

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය
(නොවැම්බර් 24 වැනිදා උදෑසන නිකුත් කළ වාර්තාව)

වැසි තත්ත්වය: ගාල්ල සිට මාතර දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවලවැසි ස්වල්පයක්  විය හැකිය.

සුළඟ: දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළංවයඹ හෝ නිරිතදෙසින්  හමා එයි. සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (20-40) පමණ වේ.   

මුහුදේ ස්වභාවය: මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු  ප්‍රදේශ මඳ වශයෙන් රළු වේ.

 

Leave A Reply

Send this to a friend