ලංකා සතොස අද සිට භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළ දමා තිබේ…

ලංකා සතොස අද නොවැම්බර් 24 වැනිදා සිට අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ වර්ග 4 ක මිල පහළ දැමීමට තීරණය කළ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඒ අනුව අඩු කරන ලද භාණ්ඩ මිල ගණන් විස්තර පහත පරිදි වේ…

* සුදු සීනි – රුපියල් 09/-ක් අඩු කළ අතර නව මිල රුපියල් 229/- කි.
* තිරිඟු පිටි – රුපියල් 14/-ක් අඩු කළ අතර නව මිල රුපියල් 265/-කි.
* සුදු ළුණු – රුපියල් 30-ක් අඩු කළ අතර නව මිල රුපියල් 495/-කි.
* ලොකු ලූනු – රුපියල් 43/-ක් අඩු කළ අතර නව මිල රුපියල් 255/-කි.

Leave A Reply

Send this to a friend