අද කලාප වර්ග 3 ක තුන් ආකාරයට විදුලිය කපයි

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ නිවේදනයට අනුව අද 23 වැනිදා විදුලිය විසන්ධි කිරීම කලාප වර්ග තුනකට බෙදා ඇත. ඒ පැය 3 ක් 2 ක් සහ දෙකහමාරක් වශයෙන් විවිධ උපයෝගිතාවන්ට සරිලන පරිදි ය.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend