ලබන මාසයේ 2400 කට වැටුප් ගෙවන්න සල්ලි නෑ! -ම.සං. අරමුදල

රටේ පවතින අර්බුදයේ බලපෑම කෙතෙක් ද යත් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ 2400 ක පමණ වූ සේවක සංඛ්‍යාවට වැටුප් ගෙවීම සඳහා මුදල් සොයා ගැනීම අපහසුව තිබේ.

ඉදිරි මාසය සඳහා 2400 පමණ වූ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙහි සේවය කරන්නා වූ වෘත්තිකයන්ට වැටුප් ගෙවීම ට අවශ්‍ය රුපියල් මිලියන 1200 පමණ වූ මුදල් සොයා ගැනීම බරපතල අසීරුතාවක් ව ඇති බැවින් අරමුදල සතු ඩොලර් සහ රුපියල් ස්ථාවර තැන්පත් නිෂ්කාශණය කොට භාවිත කරමින් එය සපුරා ගන්නට උත්සාහ දරන බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග කියයි.

වත්මන් අසීරු තත්වය එසේ වෙද්දී මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් පාලනය වන දිවයිනි පුරා පිහිටි කෟතුකාගාර ද පසුගිය කාලයේ විටින් විට තාවකාලිකව වසා දමන්නට ද කටයුතු කර තිබුණි.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend