අද සහ හෙට විදුලිය කැපීමේ විශේෂ නිවේදනයක් !

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අද විදුලි කප්පාදුව පිළිබඳ විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ජුනි 22 සහ 23 දිනවල පහත සටහන් අනුව විදුලිය කැපෙනු ඇති. අදත් සාමාන්‍ය පරිදි සවස් වරුවේ විදුලිය කැපේ.

ජුනි 22 සහ 23 යන දිනයන්හිදී කොළඹ වාණිජ නගර කලාපය හා කාර්මික කලාපවලට හැර දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට පැය 2යි විනාඩි 30ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවේ. එම විදුලි කප්පාදුව මධ්‍යහ්න 12සිට රාත්‍රි 10 දක්වා කාලය තුල සිදුවන අතර පෙරවරු 7 සිට මධ්‍යහ්න 12 දක්වා කාලය තුල එම ප්‍රදේශවල විදුලිය කප්පාදු නොකෙරේ.

කොළඹ වාණිජ නගර කලාපය (CC) සදහා පෙරවරු 6 සිට පෙරවරු 8 දක්වා පැය 2ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීම සදහා අනුමැති ය ලබාදී ඇත. ආයෝජන මණ්ඩලය අනුමත කාර්මික කලාප (M, N, O, X, Y, Z) සදහා පෙරවරු 5 සිට පෙරවරු 8 දක්වා පැය 3ක විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කෙරේ.

මෙම අනුමත කාල සටහනට පරිබාහිර ආකාරයේ විදුලි කප්පාදුවකට ඔබ මුහුණ දුන්නේ නම් ඒ පිළිබද තොරතුරු https://forms.gle/jT86zc8AQmtuP3RY9 මගින් අප වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend