උද්ධමනය තව ඉහළ යයි! ජීවත් වීම තව අසීරු වෙයි!

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ නවතම දත්ත වාර්තා අනුව අප රටේ පසුගිය මැයි මාසයේ උද්ධමන තත්වය 45.3% ලෙස ඉතා ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරයි.

එහි  සඳහන් ආකාරයට වාර්ෂික ආහාර උද්ධමනය 58%ක් හා ආහාර නොවන උද්ධමනය 34.2% ක්. කෙසේ වෙතත් 30% , 33% ආදී වශයෙන් පසුගිය මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාසවල ද උද්ධමනය වේගයෙන් ඉහළ ගියා.

ඒ අනුව ආර්ථිකය මෙසේ බරපතල අධි උද්ධමන තත්වයකට ගමන් කරමින් තිබීම ඉදිරි මාසවල භාණ්ඩ මිල ගණන් තව තවත් ඉහළ යාමට සහ ජීවත් වීමේ දුෂ්කර ගැටලු ඇති කරන්නක් වේවි.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend