අදත් පැය දෙකහමාරක් විදුලිය කැපේ…

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ නිවේදනයට අනුව සාමාන්‍ය සිවිල් ප්‍රදේශවල අද 21 වැනිදා විදුලිය විසන්ධි කිරීම පැය දෙකහමාරකි. නමුත් උදෑසන සිට දහවල් 12.00 දක්වා විදුලිය නොකැපෙනු ඇත.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend