නොමිලේ සූර්ය බල තාක්ෂණ පාඨමාලාවක් !

සූර්ය බල තාක්ෂණය හැදෑරීමට කැමති තරුණ ප්‍රජාවට අතහිත දීමක් වශයෙන් පැවැත්වෙන සූර්ය බල තාක්ෂණය පිළිබද විශේෂ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් ජූනි මස 18 සහ 19 යන දිනවල දී හම්බන්තොට SLSEA Solar Park හිදී පැවත්වේ.

පිළිගත් සහතිකයක් නිකුත් කෙරෙන මෙම පාඨාමාලාව සම්පුර්ණයෙන් ම නොමිලේ පැවත්වෙන අතර පාඨමාලාව  සාර්ථකව අවසන් කරන අයට සූර්යබල තාක්ෂණ කර්මාන්තයේ පුහුණුව, රැකියා අවස්ථා සහ සූර්යබල තාක්ෂණය පිළිබඳ NVQ-3  සහ  NVQ-4 මට්ටම් හැදෑරීමට ද ඉඩකඩ ලැබේ. ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබේ නම, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සහ දුරකථක අංකය මෙම අංකයට (0714 393018) වට්ස් ඇප් කරන්න.

දිවයින පුරා විවිධ ස්ථානවල මෙම පාඨමාලා පැවැත්වෙන අතර මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ මුහුණු පොතෙන් දැන ගත හැකිය.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend