මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා IMF වෙත

මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ලබන අප්‍රේල් මාසයේ වෙත සැලසුම් සහ යෝජනාවන් සමගින් යාමට සූදානම් බව රොයිටර්ස් වාර්තා කර සිටියා.

Source : https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/exclusive-sri-lanka-start-talks-with-imf-debt-restructuring-sources-2022-03-11/

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend