ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගංවතුරෙන් සිඩ්නි පවුල් දස දහසක් අනතුරේ

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගංවතුර හේතුවෙන් සිඩ්නි පවුල් දස දහස් ගණනක් අනාත වී ඇති බව අප වාර්තාකරු කියා සිටියා

Leave A Reply

Send this to a friend