ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ලක්ෂ්මන් විජේසේකර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ලක්ෂ්මන් විජේසේකර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

අභාවප්‍රාප්ත වන විට මෙතුමා 73 වන වියේ පසු විය.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend