අප්‍රේල් 01 – සැප්තැම්බර් 30 තුළ කල්ඉකුත් රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලසීමාව මාස 06කින් දිර්ඝ කරයි

අප්‍රේල් 01 වනදා සිට සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාලය තුළ කල්ඉකුත් වු රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලසීමාව තාවකාලීකව දිර්ඝ කිරීමේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව අප්‍රේල් 01 වනදා සිට සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාලය තුළ කල්ඉකුත් වන සියලුම රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලසීමාව මාස 06කින් දිර්ඝ කර ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම දීර්ග කිරීම දැනටමත් වලංගු කාලසීමාව දිර්ඝ කර ඇති රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා එය අදාළ නොවන බව තවදුරටත් සදහන්වේ.

මෝටර් රථ ප්‍රවහන කොමසාරිස්වරයාගේ අත්සනින් යුතුව එම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

 112 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments