අහිතකර සබන් හිතකර බවට ප්‍රකාශ කරන්නැයි බලපෑම් කරයි

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සිද්ධිකා සේනාරත්න විසින් , යුනිලීවර සමාගම නිෂ්පාදනය කරන සබන් වල සිරුරට අහිතකර ඩිටර්ජන්ට් පිළිබඳව

 334 total views,  6 views today

Read more